ROZPOCZNIJ

Pomoc w t?umaczeniu serwisu

Poka? t?umaczenia z j?zyka na j?zyk
Krótka instrukcja

Niektóre frazy mog? wymaga? parametrów, które nasz system podmieni na odpowiednie warto?ci.
Na przyk?ad fraza mo?e wygl?da? tak:
"Witaj, $1! Twoje ostatnie poprawne logowanie mia?o miejsce dnia $2!"
Albo
"Witaj, ~! Twoje ostatnie poprawne logowanie mia?o miejsce dnia $2!"
$1 zadzia?a tak samo jak znak ~, wi?c obydwie powy?sze wersje dadz? ten sam wynik. Na przyk?ad mo?e to by?:
"Witaj, Jan Kowalski! Twoje ostatnie poprawne logowanie mia?o miejsce dnia 12 stycznia 2016 o godzinie 12:12!"

Bardzo dzi?kujemy za wszystkie sugestie przet?umaczenia serwisu! Dzi?kujemy!
Podgl?dangielskipolski
???
???
???
???
???
???
Paysera (Mobile/Email/Account number)
???
???
???
PAYSERA
???
???
???
Please enter your Paysera Email/Mobile/Account number
???
???