Platba za Rage SK

1
2
Zostávajú znaky vo výške 300
Tiež by som chcel posla? odkaz na film YouTube
Neplatná adresa URL služby YouTube
plati? cez

Umožnite divákom plati? viac ako 150 platobných metód na celom svete a oslovte používate?ov z 200 krajín a území. Kreditné karty, SMS platby, Online bankové prevody a ove?a viac! Neú?tujeme provízie. Vypo?ítavame iba províziu, ktorú ú?tujú platobná stena a poskytovate? platobných služieb.

Platba PayPal. Tip sa dostane priamo na ú?et streamer.

Donate používa bitcoin: plynulé platby, ni? k strate, všetko k výhre!

SMS platby prostredníctvom Onebip

Spolo?nos? Keepme.live neú?tuje poplatky ani provízie. Komisia môže vybera? províziu zo strany poskytovate?a platieb a nedá sa mu vyhnú?.